นิยามของคำว่า "สัตว์ป่า"

สัตว์ป่า คนส่วนใหญ่จะหมายถึง สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ที่อาศัยอยู่ในป่า แต่นิยามของคำว่าสัตว์ป่าจริงๆแล้วนั้น ก็คือ สัตว์ป่า หมายถึงสัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น สัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก และแมลง ที่อาศัยอยู่ได้โดยธรรมชาติ ดำรงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ำ รวมไปถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้น แต่ไม่ได้หมายถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนตามรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะแล้ว และสัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว

ความสำคัญของสัตว์ป่าต่อระบบนิเวศ

สัตว์ป่า เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลก มีหลากหลายสายพันธุ์ ที่มีความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ท่ามกลางป่าขนาดใหญ่ เพื่อเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติและระบบห่วงโซ่อาหาร เนื่องจากสัตว์ป่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อ แต่ประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็นทางอ้อมมากกว่าทางตรง จึงทำให้มนุษย์ไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญของสัตว์ป่าเท่าที่ควร และมีแนวโน้มที่สัตว์บางชนิดจะกำลังจะสูญพันธุ์ เช่น การล่าสัตว์ป่า การทำลายป่า การบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ส่งผลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่กระทบไปยังสิ่งมีชีวิตอื่นในห่วงโซ่อาหาร และในระยะยาวอาจจะไม่สามารถลีกเลี่ยงได้ และสัตว์ป่ายังมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของมนุษย์อีกด้วย

ซึ่งระบบนิเวศประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายในจำนวนที่เหมาะสม ซึ่งตามระบบห่วงโซ่อาหารแล้วนั้น สัตว์แต่ละชนิดต่างพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลมากที่สุด และจำนวนสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ทั้งจากความสัมพันธ์ของผู้ล่าและเหยื่อ หรือจากการสิ้นอายุขัย แต่การเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นต่อเนื่อง รวมไปถึงมลภาวะทางแสงที่เป็นปัจจัยกระทบได้อย่างชัดเจนและลีกเลี้ยงได้อย่าง ส่งผลกระทบต่อสัตว์ที่เป็นพื้นฐานของห่วงโซ่อาหาร เช่น แพลงก์ตอน แมลง นก และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ มากกว่าสัตว์ระดับล่างของห่วงโซ่อาหารลดจำนวนลง

การนำเสนอเรื่องราวสัตว์ป่า

การนำเสนอเรื่องราวในรูปแบบของการสื่อสารเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเหตุการณ์สำคัญอื่นๆที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปมักใช้วิธีการบันทึกภาพ เสียง และคำบรรยาย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความตระหนักถึงปัญหาต่างๆในโลก

นอกจากนี้การสร้างสรรค์สารคดียังเป็นการนำเสนอข้อมูลที่มีความเป็นอิสระ และมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สารคดีมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความรู้ และการรับรู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา เหตุการณ์และประเด็นต่างๆที่ต้องการนำเสนอ เพื่อเปิดโลกทัศน์  ได้ความรู้ ได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่ นอกเหนือจากที่เราพบเห็นอยู่ทุกวัน วิธีการแนวคิดและการแก้ปัญหา ความเข้าใจต่อธรรมชาติอื่นได้เป็นอย่างดี

สารคดีสัตว์โลก

สารคดีสัตว์โลก เป็นสารคดีเชิงสำรวจ ที่จะเน้นนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ ที่อยู่ทั่วทุกมุมของโลก ไม่ว่าจะเป็นในป่าดิบชื่น และป่าเขตร้อน ที่เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นวัฒนธรรมการดำเนินชีวิต และการกินของสัตว์แต่ละสายพันธุ์ ซึ่งสัตว์แต่ละสายพันธุ์จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจพฤติกรรมของสัตว์โลก ในสิ่งที่เขากำลังจะเผชิญกำปัญหาต่างๆ เช่น การล่าสัตว์ การสูญพันธุ์สัตว์ และการที่มนุษย์ทำลายถิ่นที่อยู่อาศัย ดังนั้นสารคดีสัตว์จึงต้องสะท้อนถึงปัญหาต่างๆ ให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่บนโลกให้คงอยู่ตลอดไป

ประเภทของการนำเสนอสัตว์ป่า

ถ้าพูดถึงประเภทการนำเสนอสัตว์ป่า ก็จะมีการแบ่งการนำเสนอเรื่องราวออกเป็นประเภท แบ่งออกเป็นประเภทย่อยได้ดังนี้

 • สัตว์โลกเน้นชนิดใดชนิดหนึ่ง
 • สัตว์โลกเน้นพฤติกรรมของสัตว์
 • เกี่ยวกับพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของสัตว์
 • สัตว์โลกเน้นไปที่ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์โลก
 • เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • สัตว์โลกเน้นไปที่ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่

ลักษณะของการนำเสนอสัตว์โลก

ภาพถ่ายและวิดีโอ ที่ถ่ายทำจากสถานที่จริง

นำเสนอข้อมูลอิงตามข้อเท็จจริง ครบถ้วน

นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าตื่นเต้น สนุกสนาน

กระตุ้นให้ผู้ที่ชมมีความสนใจเกี่ยวกับสัตว์โลกมากขึ้น

ทำให้คนดูได้ตระหนักถึงปัญหา ที่สัตว์โลกกำลังเผชิญอยู่

สารคดีสัตว์โลก มีประโยชน์อย่างไร ?

สารคดีสัตว์โลก มีประโยชน์ที่ทำให้คนไทยเราเข้าถึงสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ตามแถบเขตป่าดิบชื่น หรือเขตร้อน ที่คนไทยเราไม่มีโอกาสได้เห็นความเป็นอยู่ พฤติกรรมของสัตว์ป่า ดังนั้นเว็บของเราต้องการนำเสนอสารคดีสัตว์โลก โดยประโยชน์ของสารคดีสัตว์โลก มีดังนี้

 • ช่วยทำให้เรียนรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์สัตว์ที่อยู่บนโลกได้มากขึ้น 
 • ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมการเป็นอยู่ของสัตว์โลก รวมไปถึงวิถีชีวิต และถิ่นที่อยู่อาศัย
 • ช่วยให้เราได้เห็นและตระหนักถึงสิ่งที่สัตว์โลกอาศัยอยู่ในป่า จะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ 
 • ช่วยให้เราสนุกสนาน เพลิดเพลิน และผ่อนคลาย ไปกับความสวยงามธรรมชาติที่อยู่ในผืนป่า 
 • ช่วยให้เราได้เห็นสภาพผืนป่า ที่สัตว์อาศัย และช่วยสะท้อนถึงสิ่งแวดล้อมที่กำลังเผชิญสิ่งต่างๆอยู่ และทำให้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติได้มากขึ้น 

โดยทั่วไปในสารคดีมักจะเป็นที่นิยมในวงกว้างน่าจะมีการนำเสนอเรื่องราวและข้อเท็จจริงที่ตรงไปตรงมา เป็นสิ่งที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาและกระตุ้นความคิดของคนที่ได้รับชมให้มีมุมมองใหม่ๆอีกด้วย และถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ เพราะการนำเสนอจะมีเนื้อหาที่แปลกใหม่ และน่าตื่นเต้น ให้ทุกคนได้ศึกษา 

สัตว์ป่ามีประโยชน์อย่างไร

สัตว์ป่ามีประโยชน์มากมาย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 

 • ประโยชน์ต่อระบบนิเวศ

  • ช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในป่า โดยสัตว์ป่าแต่ละชนิดมีส่วนสำคัญในการดำรงอยู่ของระบบนิเวศต่างๆ เช่น สัตว์กินพืชช่วยควบคุมพืช สัตว์กินเนื้อช่วยควบคุมประชากรของสัตว์กินพืช และสัตว์กินซากช่วยย่อยสลายซากสัตว์
  • การกระจายเมล็ดพันธุ์พืช โดยสัตว์ป่าบางชนิดช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืชไปทั่วพื้นที่ ทำให้พืชสามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย
  • ควบคุมศัตรูพืช โดยสัตว์ป่าบางชนิดช่วยควบคุมศัตรูพืช เช่น นกช่วยกินแมลงที่เป็นศัตรูพืช
  • รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยสัตว์ป่าบางชนิดช่วยย่อยสลายซากพืชและสัตว์ ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์และสามารถดูดซับน้ำได้ดี
 • ประโยชน์ต่อมนุษย์

  • เป็นแหล่งอาหาร สัตว์ป่าบางชนิดเป็นอาหารของมนุษย์ชั้นดี เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ นม และน้ำผึ้ง
  • เป็นแหล่งยารักษาโรค พืชและสัตว์ป่าบางชนิดมีสรรพคุณทางยาที่ช่วยรักษาโรคในคนได้
  • เป็นแหล่งรายได้ สัตว์ป่าบางชนิดสามารถนำมาเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ เช่น สัตว์เลี้ยงสวยงาม สัตว์เศรษฐกิจ
  • เป็นแหล่งท่องเที่ยว สัตว์ป่าบางชนิดสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเที่ยวชมได้
  • เป็นแหล่งสารอาหารทางดิน เช่น มูลของสัตว์ป่า สามารถเป็นปุ๋ยเพื่อบำรุงดินและพืชได้ 

คำถามที่พบบ่อย

A: มีสัตว์หลายล้านชนิดที่มีอยู่บนโลก แต่จำนวนชนิดที่เราทราบกันมีประมาณ 1.7 ล้านชนิด

A: สัตว์ มีลักษณะทางกายภาพที่หลากหลาย เช่น มีเลขมวลตัวขนาดต่าง ๆ มีสีหลากหลาย และมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป 

A: อาศัยอยู่ทั่วโลก มีสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่า ทะเล ภูมิภาคที่หนาแน่นของน้ำตื้นและน้ำเค็ม รวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของโลก

A: สัตว์มีชีวิตที่แสดงให้เห็นถึงสัญญาณชีวิต เช่น การหายใจ การเคลื่อนไหว การหาอาหาร และการผสมพันธุ์

A: สัตว์มีส่วนประกอบทางกายภาพที่หลากหลาย เช่น หัว ลำตัว ขา และหาง บางสัตว์มีประกอบดังกล่าวอยู่ในลักษณะที่แตกต่างกัน

A: สัตว์มีชีวิตและมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน เช่น สัตว์มีบทบาทในการควบคุมปริมาณสัตว์ที่เป็นศัตรูของพืช และสัตว์ที่เป็นอาหารของมนุษย์ การเสื่อมโทรมของสัตว์บางชนิดอาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี

A: สัตว์มีความสำคัญในการวิจัยและการแพทย์ เนื่องจากสัตว์มีลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับมนุษย์ การทดลองทางการแพทย์บางครั้งอาจใช้สัตว์เป็นโมเดลเพื่อศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติม

A: สัตว์มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ในหลายด้าน เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีบทบาทในอาหารและเศรษฐกิจ สัตว์บางชนิดเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดูแลร่างกายและเสริมสร้างความสุขของมนุษย์ สัตว์มีบทบาทสำคัญในด้านวัฒนธรรม ศิลปะ และเทคโนโลยีของมนุษย์

สัตว์ป่านานาชนิด